Wanneer internationale zaak?

Naast nationale zaken behandelt Pieter Dorhout ook zaken met een grensoverschrijdend karakter. Bij internationale zaken kan het onder andere gaan over:

  • een scheiding van partners met een verschillende nationaliteit of die woonachtig zijn in verschillende landen
  • het tenuitvoerleggen van een buitenlandse uitspraak in Nederland
  • de verblijfplaats van de kinderen
  • kinderontvoering

Pieter Dorhout heeft veel kennis en ervaring met internationaal privaatrecht, het recht waar deze zaken onder vallen. Voordat een zaak bij de rechter komt, is het belangrijk alle internationale aspecten ervan te kennen. Bij welke rechter moet de zaak worden aangebracht, welk recht is van toepassing? Deze vragen dienen bij een internationale zaak altijd beantwoord te worden. Dit ter voorkoming van problemen zoals het niet kunnen afdwingen van een uitspraak in het buitenland.

Verhuizing

verhuizingAls ouders het gezamenlijk gezag over een minderjarig kind hebben, moeten ze samen beslissen over de (hoofd)verblijfplaats van dit kind. Dat betekent onder andere dat de ouders in geval van co-ouderschap niet zomaar mogen verhuizen. Als een verhuizing betekent dat de (co-)ouderschapsregeling niet meer kan worden nagekomen, moeten hierover vooraf afspraken gemaakt worden tussen de ouders. Als dat niet lukt, kan de rechter verzocht worden toestemming te geven voor een verhuizing of kan een verhuizing via de rechter juist worden tegengehouden. Ook in andere gevallen mag de verblijfplaats van een kind door een verhuizing niet zomaar gewijzigd worden.

Pieter Dorhout kan u hierover een goed juridisch advies geven en zo nodig voor u in rechte optreden. In een mediationtraject kunnen ouders afspraken maken over een eventuele verhuizing en over de gevolgen van de verhuizing voor bijvoorbeeld de omgangsregeling.

Ook als het een internationale verhuizing betreft, is het van groot belang dat dit in onderling overleg plaatsvindt. Als de gezaghebbende ouder het niet eens is met de verhuizing van het kind naar het buitenland, kan sprake zijn van internationale kinderontvoering.

Scheiding

Echtscheiding en voorlopige voorzieningen

Het verbreken van een huwelijk is meestal een zeer emotionele gebeurtenis die veel stress veroorzaakt. Naast het emotioneel loskomen van elkaar moeten er veel praktische zaken worden geregeld. Meestal gaat één van de echtgenoten ergens anders wonen. De vaste lasten blijven echter wel doorlopen. Ook moet het contact tussen de kinderen en de ouders worden geregeld. De echtgenoten kunnen samen afspraken maken, maar dit lukt lang niet altijd. Een advocaat kan dan aan de rechter een of meer voorlopige voorzieningen vragen. Dit kan inhouden het recht om de echtelijke woning voorlopig te blijven gebruiken, het vaststellen van een voorlopige zorgregeling voor de kinderen en een verzoek om voor de duur van de procedure alimentatie vast te stellen voor de minst verdienende echtgenoot of voor de kinderen. Een verzoek om voorlopige voorzieningen kan binnen enkele weken door de rechter worden behandeld waarna een uitspraak kan volgen binnen een of twee weken.

Een echtscheiding moet altijd door de rechter worden uitgesproken op verzoek van een van de echtgenoten of op gezamenlijk verzoek. Alleen een advocaat kan een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. De advocaat zal aanvoeren dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Hiertegen wordt niet vaak verweer gevoerd. Als de echtgenoten kinderen hebben, zijn zij verplicht een ouderschapsplan over te leggen. Zie hiervoor ook onder het kopje ouderschapsplan. Daarnaast kan worden verzocht om zogenaamde nevenvoorzieningen. Nevenvoorzieningen kunnen inhouden een verzoek tot:

  • vaststelling van een maandelijkse uitkering tot levensonderhoud voor de minst verdienende echtgenoot
  • vaststelling van een zorgregeling met betrekking tot de kinderen
  • vaststelling van een maandelijkse bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen
  • verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap
  • verrekening op grond van de huwelijkse voorwaarden
  • recht op voortgezet gebruik van de echtelijke woning

Ten slotte kan de rechter nog andere regelingen treffen die betrekking hebben op de echtscheiding, zoals toewijzing van het huurrecht van de echtelijke woning of (bij grote uitzondering) wijziging van het gezag over de kinderen.

Een echtscheidingsprocedure kan, afhankelijk van wat er geregeld moet worden, hoe ver de belangen van de echtgenoten uiteenlopen en in hoeverre zij bereid zijn hun geschillen in onderling overleg te regelen, in duur variëren van enkele maanden tot enkele jaren en duurt gemiddeld een jaar.

De kinderen nemen een bijzondere plaats in bij de echtscheidingsprocedure. De ouders zijn verplicht een ouderschapsplan op te stellen en de rechter is verplicht kinderen van 12 jaar en ouder de gelegenheid te geven om gehoord te worden door de rechter.

Als de rechter in een beschikking de echtscheiding is uitgesproken, zal deze beschikking nog moeten worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente. Pas dan treden de gevolgen van de echtscheiding en de nevenvoorzieningen in werking. Uw advocaat zal zorgdragen voor de gehele procedure, inclusief het laten inschrijven van de echtscheidingsbeschikking.

Zie ook het artikel van mr. P. Dorhout in FJR, 2003, 222: Inschrijving van een echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand

Geregistreerd partnerschap

De regels voor geregistreerd partnerschap verschillen weinig van die van de echtscheiding. De rechter zal echter geregistreerde partners niet echtscheiding uitspreken, maar het geregistreerde partnerschap ontbinden. Ook deze uitspraak/beschikking moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand voordat deze in werking treedt.

Pensioen

Op grond van de wet verevening pensioenrechten worden alle pensioenrechten die de echtgenoten hebben opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld in die zin dat beide echtgenoten gelijk gerechtigd worden in deze pensioenrechten. Als dit ongunstig voor u is, kunt u afwijken van deze regeling, maar alleen als je het er beiden over eens wordt. In de meeste gevallen is de wettelijke regeling een redelijke oplossing. In dat geval hoeft u alleen nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand het pensioenfonds op de hoogte te stellen van de echtscheiding. Het pensioenfonds zal dan zelf de wet toepassen en het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen verdelen.

Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de website van de rijksoverheid. Zie ook de nieuwe folder hierover van de rijksoverheid.

Ouderschapsplan

ouderschapsplanAls bij een scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, is het de verantwoordelijkheid van beide ouders om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan moeten afspraken over diverse onderwerpen worden gemaakt, zoals over de verblijfplaats van de kinderen, omgang, school, medische zorg en dagelijkse zorg. Het maken van goede afspraken nu, voorkomt problemen in de toekomst. Het ouderschapsplan moeten de ouders zelf invullen. Wij ondersteunen u met een concept ouderschapsplan, waarin alle vragen staan waar u over dient na te denken. Is het plan ingevuld, dan wordt het inhoudelijk met u besproken en daarnaast bekeken op zijn juridische juistheid. 

Een voorbeeld van een ouderschapsplan kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie leest u verder onder het kopje gezag.

Artikel FJR, 2009, 53 door mr. P. Dorhout, samen met mr. P.A.J.Th. van Teeffelen, raadsheer Gerechtshof Den Bosch en mr. I.J. Pieters: Eerste ervaringen verplicht ouderschapsplan over het ouderschapsplan bij echtscheiding

FaLang translation system by Faboba