Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Pieter Dorhout

 1. De eenmanszaak Advocatenkantoor Pieter Dorhout (hierna te noemen: APD) stelt zich ten doel de advocatuur te beoefenen en cursussen te organiseren. APD is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar ingeschreven onder dossiernummer 53848969.

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de eenmanszaak APD, maar nadrukkelijk ook ten behoeve van alle (toekomstige) advocaten en werknemers van APD, zodat deze personen te allen tijde een beroep kunnen doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de eenmanszaak APD. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van de artikelen 6:6 lid 2 en 7:407 lid 2 BW, die een regeling geven omtrent hoofdelijke aansprakelijkheid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. APD is gerechtigd om het overeengekomen uurtarief steeds per 1 januari te indexeren met het percentage van de gemiddelde loonstijging in dat jaar.
   
 5. Overeenkomstig de voorschriften van de NOVA (Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) zijn alle advocaten van APD verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid bij verzekeraar AON (Gebouw Quarter Avenue, Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam, tel. 088-8108190). De aansprakelijkheid van APD is in beginsel verzekerd tot een maximaal bedrag van € 500.000,- per gebeurtenis en ten minste tweemaal dat bedrag per verzekeringsjaar. De verzekering dekt mede de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de medewerkster voor handelingen en nalatigheden van personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.  

  Iedere aansprakelijkheid van APD is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van APD wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van APD beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door APD in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar bij de opdrachtgever in rekening is gebracht, met een maximum van € 50.000,-. Elke aanspraak van de opdrachtgever tot schadevergoeding jegens de werknemers van APD in privé is uitgesloten. De opdrachtgever kan dus alleen de eenmanszaak APD aanspreken tot vergoeding van schade.

 6. Wanneer APD bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden heeft ingeschakeld, aanvaardt APD geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten van die derden. Op eerste verzoek zal APD de rechten die zij jegens de desbetreffende derde in het kader van schadeverhaal kan uitoefenen overdragen aan de opdrachtgever.

 7. Indien de opdrachtgever een tekortkoming of een fout van APD heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken dient de opdrachtgever binnen bekwame tijd te protesteren bij de advocaat die de zaak behandelt, een en ander op straffe van verval van alle (claim)rechten. De op de klachten van de opdrachtgever gebaseerde rechtsvorderingen dienen vervolgens binnen een termijn van dertien maanden na het protest in rechte te zijn ingesteld, bij gebreke waarvan de aanspraken van de opdrachtgever (ook) komen te vervallen.

 8. De opdrachtgever vrijwaart APD en haar werknemers voor alle aanspraken van wederpartijen en/of derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, inclusief de redelijke kosten die APD moet maken om de betreffende aanspraken in en/of buiten rechte te bestrijden.

 9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en nieuwe zaken, ook indien de opdrachtgever hiervoor geen schriftelijke overeenkomst van opdracht heeft getekend.

 10. Op de rechtsverhouding tussen APD en de opdrachtgever is altijd het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/), tenzij het handelt om een declaratiegeschil waarin de opdrachtgever tegen de hoogte van de onbetaald gelaten facturen geen kenbare bezwaren heeft gemaakt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door APD wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Indien een geschil tussen APD en de opdrachtgever wordt voorgelegd aan de gewone rechter zal het desbetreffende geschil, met uitsluiting van andere rechtbanken, uitsluitend voorgelegd, behandeld en beslist worden door de bevoegde sector van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

 11. Uitgangspunt is dat bij het betalingsverkeer de geldbewegingen giraal plaatsvinden. Contant betalingsverkeer wordt zo veel mogelijk voorkomen.

 12. Bij de aanvaarding van een opdracht wordt nagegaan of niet in redelijkheid aanwijzingen bestaan dat de opdracht strekt tot voorbereiding, ondersteuning of afscherming van onwettige activiteiten, conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Egmond aan den Hoef, 12 augustus 2021

Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

 • Mosselaan 67
 • 1934 RA Egmond aan den Hoef
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout