Informatie

Veelgestelde vragen

echtscheiding en beeïndiging geregistreerd partnerschap

Help, ik ga scheiden!

Scheiden betekent emotie en wordt gezien als rouwproces: van ontkenning, woede, onderhandelen en depressie, naar langzaam maar zeker een fase van berusting. Gun uzelf (veel) tijd om dingen te verwerken. 

Wij adviseren om de kring van vertrouwenspersonen waarmee u zaken over uw scheiding bespreekt klein te houden. Goedbedoelde adviezen helpen u vaak niet verder. Vrienden zeggen dan: "Ik weet precies hoe dat werkt, want bij mijn scheiding was dat zó geregeld." of "Laat hem er niet mee wegkomen, zoek een vechtjas van een advocaat". Die adviezen klinken misschien fijn, maar uiteindelijk wil iedereen dat de scheiding zo snel mogelijk wordt geregeld, dat het niet teveel kost en dat je krijgt waar je recht op hebt. Het inschakelen van een deskundige advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium helpt u wel deze doelen te bereiken. 

De advocaten van Advocatenkantoor Pieter Dorhout staan u bij in de echtscheidingsprocedure. Wij regelen uw scheiding in onderling overleg met de wederpartij indien dat in uw situatie mogelijk is, en wij procederen voor u in de rechtbank als dat moet. Uw belang staat daarbij voorop.

Scheiden of uit elkaar: wat moet ik regelen?

Als u gaat scheiden, krijgt u te maken met een aantal zaken, bijvoorbeeld:

- scheiding aanvragen (dit doet een advocaat);

- spullen verdelen;

- mogelijk heeft u recht op alimentatie van uw partner, en;

- wanneer er kinderen betrokken zijn, dienen daarvoor zaken geregeld te worden, zoals de verdeling van de kosten, de huisvesting en omgang. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de zaken die u moet regelen bij echtscheiding, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan 

U heeft een advocaat nodig om te kunnen scheiden. De advocaten van Advocatenkantoor Pieter Dorhout zijn deskundig en staan u bij gedurende de echtscheidingsprocedure. Hierbij kunt u denken aan het vaststellen van een omgangsregeling, het berekenen van kinder- en partneralimentatie, of het verdelen van de (echtelijke) woning. 

Hoe snel kan ik scheiden?

Hoe snel u kunt scheiden hangt af van een aantal factoren. Dit is mede afhankelijk van de procedure die wordt gevoerd: een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, of een eenzijdig verzoek tot echtscheiding. Als uw echtgenoot of u zelf het onderste uit de kan willen, kan dat vaak een lange, dure en emotioneel zeer belastende procedure opleveren.

Soms is een procedure onvermijdelijk, bijvoorbeeld als uw echtgenoot onredelijke standpunten inneemt. Als u er samen met uw advocaten niet uitkomt, zal de rechter de knoop moeten doorhakken. U heeft dan een advocaat nodig die het klappen van de zweep kent en alle argumenten kan aanvoeren om het oordeel van de rechter in uw voordeel te laten uitvallen. 

De snelste manier om te scheiden is als u samen een advocaat inschakelt. Die kan in gesprek met u overeenstemming bewerkstelligen tussen u en uw echtgenoot waana die kan worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Uw advocaat kan dit bij de rechtbank indienen. Als hier een buitengewone, goede reden voor is, kan ik dit zelfs binnen een week voor u regelen. Dit heb ik kortgeleden nog voor een van mijn cliënten gedaan.

Wat moet ik doen om een scheiding aan te vragen?

Een echtscheiding vraagt u aan bij de rechtbank. Om de echtscheiding aan te vragen heeft u een advocaat nodig die een verzoekschrift tot echtscheiding voor u opstelt en indient bij de rechtbank. 

Dit geldt ook voor een scheiding van tafel en bed, de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn. 

Wat is een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding?

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding kan worden gedaan indien u het (na enkele gesprekken) over alles eens bent. U heeft dan samen in overleg, met behulp van een advocaat of (advocaat)-mediator, een convenant opgesteld, en een ouderschapsplan wanneer er minderjarige kinderen zijn. Eén advocaat die beide partijen vertegenwoordigt kan deze stukken bij verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Dit is de meest efficiënte manier van scheiden.

Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding volgt meestal binnen vier tot zes weken na de indiening van het verzoekschrift door de advocaat de echtscheidingsbeschikking. U hoeft de beroepstermijn van drie maanden niet af te wachten, wanneer u beiden een zogenoemde akte van berusting tekent bij uw advocaat. Hiermee geeft u aan dat u geen beroep zult instellen tegen de echtscheiding. Deze akte van berusting dient uw advocaat in bij de gemeente waarin u destijds bent gehuwd, met het verzoek om de echtscheiding in te schrijven. Pas op de datum van inschrijving van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand is uw echtscheiding definitief.

Wat is een eenzijdig verzoek tot echtscheiding (echtscheiding op tegenspraak)?

Indien u het niet eens bent en u wilt scheiden, dan schakelt u ieder een eigen advocaat in die uw belangen behartigt. Uw advocaat kan u adviseren over de verdeling van de zorg over de kinderen, over de verdeling van de (echtelijke) woning, kinderalimentatie en partneralimentatie en eventuele voorlopige voorzieningen. Uw advocaat kan verzoeken indienen bij de rechtbank, waarop de advocaat van de wederpartij kan reageren. In veel gevallen wordt een hoorzitting ingepland door de rechtbank, zodat de rechter aan partijen zelf vragen kan stellen over de gevolgen van de op handen zijnde scheiding.

Indien u het samen niet eens wordt over de gevolgen van de echtscheiding en ieder een eigen advocaat in de arm neemt, dan zal het in de meeste gevallen veel langer duren voordat u definitief gescheiden bent dan wanneer u daartoe een gezamenlijk verzoek doet bij de rechtbank.

Uw advocaat en de rechter zullen steeds proberen overeenstemming te bereiken. Dit levert vaak een bevredigender resultaat op en een oplossing die meer rekening houdt met de belangen van beide partijen. 

Kan ik scheiden als mijn echtgenoot niet wil?

Ja, dat kan. Sinds 1971 is de enige reden om te kunnen scheiden de ‘duurzame ontwrichting’ van het huwelijk -of geregistreerd partnerschap. Als een van beide echtgenoten stelt dat het huwelijk duurzaam is, zal de rechter vrijwel altijd de echtscheiding uitspreken, ook al is uw echtgenoot het hier niet mee eens. 

De gespecialiseerde familierechtadvocaten van Advocatenkantoor Pieter Dorhout kunnen een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding voor u indienen bij de rechtbank en u bijstaan in de procedure. 

Kan ik in Nederland scheiden van mijn buitenlandse partner?

Dit kan meestal wel, maar in enkele gevallen niet. Indien de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is om van een echtscheidingsverzoek kennis te nemen, en het toepasselijke recht maakt echtscheiding mogelijk, dan is dat mogelijk. Een dergelijke procedure kan complex zijn, in verband met verschillende nationaliteiten van partijen of het feit dat -een van hen- niet (meer) in Nederland woont. Ook duurt een dergelijke procedure soms langer als de andere echtgenoot moet worden opgeroepen in het buitenland.

De gespecialiseerde familierechtadvocaten van Advocatenkantoor Pieter Dorhout hebben veel kennis en ervaring op het gebied van het internationaal privaatrecht.

Vraagstukken waarbij het internationaal privaatrecht een rol speelt zijn onder andere:   

 • Ik ben in Kenia gehuwd en ik wil nu in Nederland scheiden. Mijn Keniaanse partner is onvindbaar -en misschien wel overleden. Moet ik scheiden, en zo ja, hoe doe ik dat?
 • Ik en mijn partner zijn in Nederland gehuwd, maar wonen al twintig jaar in Thailand. Ik wil de hoogte van de partneralimentatie wijzigen. Kan dat in Nederland?
 • Ik wil scheiden, maar mijn Filipijnse partner wil geen medewerking verlenen meewerken en reageert niet meer op mijn berichten. Kan ik toch scheiden?
 • Mijn Surinaamse partner is naar Suriname vertrokken. Kan ik onze woning in Nederland verkopen zonder zijn toestemming?  

Aan een scheiding met internationale aspecten zitten haken en ogen. De gespecialiseerde familierechtadvocaten van Advocatenkantoor Pieter Dorhout hebben veel ervaring met familierechtelijke vraagstukken waarbij cliënten verschillende nationaliteiten bezitten en huwelijken die in het buitenland zijn gesloten.  

Wilt u scheiden, maar woont u niet in Nederland? Of heeft u een buitenlandse partner die weigert zijn/haar medewerking te verlenen? Neem direct contact op met de gespecialiseerde familierechtadvocaten van Advocatenkantoor Pieter Dorhout en leg uw situatie voor. Een intakegesprek is altijd gratis. 

Kan de rechter een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant opstellen?

Dat is helaas niet mogelijk. Dat komt doordat zowel een echtscheidingsconvenant als een ouderschapsplan overeenkomsten tussen partijen zijn die partijen alleen samen overeen kunnen komen. Een rechter kan alleen verzoeken toewijzen van een van de echtgenoten, zoals bijvoorbeeld over alimentatie, omgang met kinderen of de verdeling van de gemeenschap. Echtscheidingsconvenanten en ouderschapsplannen bevatten echter nog veel meer bepalingen die alleen de echtgenoten samen overeen kunnen komen.

Een probleem daarbij is dat een hypotheekbank vaak een echtscheidingsconvenant vraagt om een hypotheekofferte uit te brengen. Als het niet lukt om overeenstemming te bereiken over een echtscheidingsconvenant, dan zullen de twistpunten moeten worden voorgelegd aan de rechter. Eventueel is het na de beslissing nog mogelijk om met dit vonnis of beschikking samen nog tot overeenstemming te komen over een echtscheidingsconvenant en anders zal de bank het moeten doen met de beschikking van de rechtbank.  

Is de Nederlandse rechter bevoegd?

Bevoegdheid van de rechter betekent of de rechter de zaak wel mag behandelen en of niet een rechter in een ander land de zaak zou moeten behandelen. Bijvoorbeeld als twee Luxemburgers twisten over of een zonnepaneel wel goed is geïnstalleerd op een huis in Clervaux, zal de rechter in Zutphen zich onbevoegd verklaren om van dit geschil kennis te nemen.

De Nederlandse rechter is in veel gevallen bevoegd om een verzoek tot echtscheiding te behandelen wanneer beide partijen in Nederland wonen, beide partijen de Nederlandse nationaliteit bezitten, de verweerder haar of zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, ofwel dat partijen in Nederland woonden en tenminste een van beide partijen nog in Nederland woont. De exacte regeling is nog ingewikkelder. 

Bij dit soort zaken is het verstandig om een advocaat in de arm te nemen die kennis en ervaring heeft van het internationaal procesrecht en de nieuwe Europese Verordening Brussel II ter zoals mr. Pieter Dorhout.

Welk recht is van toepassing op de echtscheiding?

Als de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van een echtscheidingsverzoek, dan luidt de tweede vraag welk recht op dit verzoek van toepassing is.

Voor wat betreft het verzoek tot echtscheiding geldt als hoofdregel dat de rechter Nederlands recht toepast, ongeacht de verblijfplaats of nationaliteit van de echtgenoten. 

De wet biedt de mogelijkheid aan echtgenoten om samen een ander dan Nederlands toepasselijk recht aan te wijzen. Dit is alleen mogelijk wanneer de echtgenoten een gezamenlijke vreemde nationaliteit hebben en zij dit recht van toepassing (laten) verklaren, of wanneer door een van de echtgenoten om toepassing van een recht van een ander land waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben is verzocht en beide echtgenoten een werkelijke maatschappelijke band met dit andere land hebben hebben. Deze omstandigheden komen vooral voor bij vluchtelingen die in Nederland willen scheiden.

Wat is een beschikking bij echtscheiding?

Een echtscheidingsbeschikking is de schriftelijke uitspraak van de rechter waarmee hij toestemming geeft aan de verzoeker(s) om de scheiding definitief te maken. 

Met de afgifte van de echtscheidingsbeschikking door de rechter ben je nog niet definitief gescheiden. De echtscheiding is pas definitief vanaf de datum waarop de echtscheiding is ingeschreven in het huwelijksregister. 

Hoe kom ik aan een echtscheidingsbeschikking?

Een echtscheidingsbeschikking wordt gewezen door een rechter. 

Hoe vraag ik een grosse aan?

Een gewaarmerkt afschrift van een echtscheidingsbeschikking heet een grosse (in naam der Koning). Een afschrift zonder waarmerk is een reproductie. Een afschrift van een echtscheidingsbeschikking is op te vragen bij de rechtbank die de echtscheiding heeft uitgesproken. 

Als de echtscheiding is uitgesproken voor 1990, dan kunt u een afschrift opvragen bij een archief in de regio. 

Hoe u het afschrift opvraagt, verschilt per rechtbank. Kijk voor meer informatie op de website van de Rechtspraak.

Kinderalimentatie

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Bij het berekenen van de hoogte van de bijdrage in de kosten van verzorging- en opvoeding van het kind, ook wel 'kinderalimentatie' genoemd, wordt gekeken naar zowel de behoefte van het kind als naar de draagkracht van ieder van de ouders na de scheiding.

De behoefte van het kind is afhankelijk van de leeftijd en het besteedbaar gezinsinkomen ten tijde van de samenleving van de ouders. Oudere kinderen zijn duurder dan jongere kinderen, en hoe meer de ouders verdienen, des te groter is het bedrag dat aan de verzorging en opvoeding van de kinderen wordt besteed. Dit bedrag (de behoefte) is gemaximeerd. Anders dan bij de het berekenen van partneralimentatie, wordt kinderalimentatie namelijk forfaitair berekend. Dit betekent dat in beginsel geen rekening wordt gehouden met de werkelijke lasten van de ouders bij het bepalen van hun draagkracht, maar met een vast bedrag.

Kinderalimentatie is bij de betaler niet aftrekbaar van de belasting en de ontvanger hoeft er geen belasting over te betalen. 

De draagkracht is het bedrag dat iemand na de scheiding of de beeindiging van de samenleving kan betalen. Heeft iemand een hoog inkomen? Dan zal de draagkracht hoger zijn. Beide ouders zijn onderhoudsplichting, dus wordt er ook rekening mee gehouden dat de ouder waar het kind zijn hoofdverblijf heeft, een een deel van de kosten van het kind kan betalen.

Hoe lang moet ik kinderalimentatie betalen?

Kinderalimentatie dient te worden betaald door de alimentatieplichtige ouder totdat het kind 18 jaar is. In de leeftijd 18-21 jaar dienen ouders alimentatie aan het kind zelf te betalen als het kind niet werkt en niet voldoende eigen inkomen heeft. 

Kan kinderalimentatie worden gewijzigd?

Kinderalimentatie kan worden gewijzigd door de rechter als de omstandigheden zijn gewijzigd. Die wijziging moet natuurlijk wel enig belang hebben. Als een van de ouders een andere baan krijgt waarmee die ongeveer evenveel verdient, is dat geen rechtens relevante wijziging van omstandigheden. Ook de omstandigheden dat een kind naar de middelbare school gaat is meestal geen wijziging van omstandigheden die een wijziging van de kinderalimentatie rechtvaardigt. Uit onderzoek blijkt dat ouders niet veel meer uitgeven aan kinderen als ze naar de middelbare school gaan.

Als een van de ouders haar of zijn baan kwijtraakt en in de bijstand komt, is dat meestal een belangrijke wijziging van omstandigheden die aanpassing van de kinderalimentatie rechtvaardigt. Ook dan moet je steeds nagaan of de kosten van een wijzigingsprocedure opwegen tegen een hogere of lagere kinderalimentatie.

Zijn je omstandigheden gewijzigd en wil je dat de hoogte van kinderalimentatie ook wijzigt, dan kun je een afspraak maken met mr. Pieter Dorhout om te bespreken of een procedure noodzakelijk is, of die haalbaar is en of de kosten van een dergelijke procedure naar verwachting zullen opwegen tegen de te verwachten wijziging in kinderalimentatie.

Hoeveel kosten kinderen?

Wat een kind kost wordt uitgedrukt als de 'behoefte' van het kind. De behoefte van een kind is afhankelijk van het 'besteedbare gezinsinkomen'. Dat is het inkomen dat het gezin had toen het nog intact was.

Anders dan soms wordt gedacht, kunnen mensen (advocaten) niet zelf berekenen hoeveel kinderenkosten. Bij het Nibud werken fulltime vele mensen om te berekenen hoeveel kinderen nou werkelijk kosten. Daarbij wordt rekening gehouden met alle kosten, zoals kosten van de woning, kleding, school, sport, voeding, vakantie etc. 

Op de website van de rechtspraak kun je aan de hand van tabellen zien hoeveel kinderen kosten: 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/behoeftetabel-2022.pdf 

Moet ik ook kinderalimentatie blijven betalen als mijn ex een nieuwe partner heeft?

Ja, dat moet. Als u kinderalimentatie overeen bent gekomen in een ouderschapsplan of de rechter heeft het bedrag vastgesteld, dan moet u dat blijven betalen.

Wel zijn er uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als u de andere ouder kinderalimentatie betaalt, omdat de kinderen daar hun hoofdverblijf hebben. Als de kinderen dan niet meer bij de andere ouder wonen, bent u geen kinderalimentatie meer aan de andere ouder verschuldigd. De grondslag voor het betalen van alimentatie is dan weggevallen.

Als de andere ouder een nieuwe partner krijgt, moet u hetzelfde bedrag blijven betalen. Een met de andere partner samenwonende partner is immers niet onderhoudsplichtig geworden, alleen omdat hij of zij samenwoont met de andere ouder. Echter, als de andere ouder trouwt met de nieuwe partner en de kinderen hebben bij haar of hem hun hoofdverblijf, wordt de stiefouder onderhoudsplichtig en zal de nieuwe stiefouder ook moeten gaan betalen voor de kinderen. Hoeveel ieder zal moeten gaan betalen moet door advocaten of door de rechter worden berekend.

Mijn dochter studeert niet meer. Moet ik alimentatie blijven betalen?

Kinderalimentatie dient te worden betaald door de alimentatieplichtige ouder totdat het kind 18 jaar is. In de leeftijd 18-21 jaar dienen ouders met hetzelfde bedrag bij te dragen aan het kind zelf voor zover de jongvolwassene nog niet zelf in zijn/haar levensbehoefte kan voorzien. Als het kind nog studeert, is het meestal nog behoeftig en verandert de onderhoudsverplichting meestal niet.

Mijn zoon werkt bij de supermarkt. Kan ik stoppen met betalen?

Indien uw zoon een bijbaantje krijgt in de supermarkt, dan kunt u niet stoppen met het betalen van kinderalimentatie. 

Indien uw zoon niet meer studeert en dankzij de baan in de supermarkt volledig in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, dan hoeft u in beginsel geen kinderalimentatie meer te betalen. Wel zult u de rechter moeten vragen de alimentatie te stoppen. Dat kan alleen met behulp van een advocaat.

Mijn kind gaat studeren. Moet mijn ex nu meer alimentatie betalen?

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt rekening gehouden met het feit dat oudere kinderen meer geld kosten, onder andere door studiekosten op latere leeftijd.

Behoudens bijzondere omstandigheden is er geen reden om de kinderalimentatie voor uw ex te verhogen als een kind gaat studeren. 

Partneralimentatie

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Voor partneralimentatie geldt een andere duur. Met ingang van 1 januari 2020 is de maximale duur verkort van 12 jaar naar 5 jaar, met uitzondering van gezinnen met kinderen onder de 12 jaar en met uitzondering van het geval waarin de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na scheiding de AOW-leeftijd bereikt. In deze laatstgenoemde gevallen wordt een uitzondering gemaakt en geldt de langste termijn. 

Het is dus niet zo dat de alimentatieduur in alle gevallen is beperkt tot 5 jaar. De regeling is ingewikkeld. U kunt het beste informeren bij uw familierechtadvocaat hoe lang de alimentatieverplichting in uw geval is.

Mijn ex woont samen, moet ik partneralimentatie blijven betalen?

De wet zegt hierover dat de verplichting om partneralimentatie te betalen stopt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd of als waren zij hun partnerschap hadden laten registreren. De alimentatieverplichting eindigt dan van rechtswege. 

Jurisprudentie heeft uitgemaakt dat aan de volgende vijf voorwaarden moet zijn voldaan, wil er sprake zijn van samenwonen als waren zij gehuwd:

 1. een affectieve relatie;
 2. van duurzame aard;
 3. een feitelijke samenwoning;
 4. een gemeenschappelijke huishouding;
 5. een wederzijdse verzorging.
Is alimentatie aftrekbaar van de belasting?

Partneralimentatie is bij de betaler (alimentatieplichtige) aftrekbaar en het wordt bij de ontvanger (alimentatiegerechtigde) opgeteld bij zijn/haar belastbaar inkomen. De aftrekbaarheid is beperkt tot 37,05% in 2023 en wordt jaarlijks afgebouwd.

Kijk voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/partneralimentatie#:~:text=Sinds%202020%20kunt%20u%20minder,informatieblad%20alimentatie%20(hoofdstuk%203)

Het betalen van partneralimenatie heeft invloed op uw draagkracht, en wordt meegenomen bij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Dit in tegenstelling tot kinderalimentatie. 

Moet ik alimentatie blijven betalen als ik met pensioen ga?

Wettelijk gezien loopt de alimentatietermijn na de pensioendatum door. Dat houdt in dat u wettelijk gezien dus ook de partneralimentatie moet blijven betalen.

Desondanks zal een wijzigingsverzoek door de alimentatieplichtige slagen, wanneer wordt gesteld dat hij/zij uitsluitend AOW zal ontvangen -en dus geen pensioen of andere uitkeringen- en/of dat de alimentatieplichtige geen (groot) eigen vermogen bezit om de partneralimentatie te kunnen blijven betalen. Doorgaans zal worden geoordeeld dat niet langer van de de alimentatieplichtige die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt kan worden gevergd dat hij/zij nog inkomen genereert om partneralimentatie te kunnen blijven betalen. 

Zorg- en omgangsregeling

Krijgt de moeder altijd de kinderen?

Nee, de moeder krijgt niet altijd de kinderen. Wel wordt bij de verdeling van de zorg over de kinderen vaak aangesloten bij hoe de zorgverdeling was voor de scheiding. Als die zo was dat de moeder de meeste zorgtaken verrichtte en de vader fulltime werkte, zal de rechter meestal geen aanleiding zien om deze zorgverdeling te veranderen.

In films en in series zie je wel eens dat de rechter onderzoek doet naar welke ouder de beste opvoedkundige kwaliteiten heeft voor de beslissing wie van de ouders de meeste zorgtaken krijgt toebedeeld. Dat is in Nederland niet zo. De rechter gaat ervan uit dat beide ouders in staat zijn om de kinderen goed te verzorgen en op te voeden, tenzij blijkt dat dit niet zo is. Ongefundeerde beschuldigingen in het kader van de echtscheidingsprocedure zullen de rechter meestal niet op andere gedachten brengen.

Heb ik evenveel recht als mijn partner op de kinderen?

De wet bepaalt dat een kind recht heeft op gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Dit betekent niet dat ieder van de ouders recht heeft op de helft van de verzorging en opvoeding. Hoe de zorg wordt verdeeld, is afhankelijk van wat het meest in het belang is van het kind.

Ouders spreken zelf af na de scheiding of de beeindiging van de samenleving hoe deze zorgregeling of omgangsregeling wordt ingevuld. Indien de verzorging- en opvoedingstaken min of meer gelijkelijk zijn verdeeld (tussen 40-60 of 60-40) dan noemen we dit een co-ouderschap. De meest (door de ouders gevoelde) 'eerlijke' verdeling hoeft niet het beste voor de kinderen te zijn.

Komt u er niet uit, dan kunt u een ervaren familierechtadvocaat, zoals Pieter Dorhout, om advies vragen.

Wat is omgangsregeling?

Een omgangsregeling is de bezoekregeling van het kind met een juridische ouder zonder ouderlijk gezag, met een grootouder, of met een andere persoon zonder gezag die een sterke persoonlijke band heeft met het kind. 

Een vader of andere ex-partner is verplicht om zijn/haar kind te zien. De andere ouder (ex-partner) met het ouderlijk gezag is verplicht om de ouder zonder gezag te informeren en te raadplegen over het kind.  

Wat is een normale omgangsregeling?

Een omgangsregeling, ook wel een zorgregeling, spreken ouders met elkaar af als ze uit elkaar gaan, bijvoorbeeld bij scheiding. Het betekent dat het kind voortaan vaker bij één ouder is dan bij de andere ouder. 

Wat is een normale omgangsregeling? Steeds meer ouders kiezen na scheiding voor een co-ouderschapsregeling, waarbij de zorgtaken voor de kinderen ongeveer gelijkelijk tussen de ouders worden verdeeld. Om co-ouderschap uit te voeren moeten de ouders hier wel voldoende tijd voor hebben en goed met elkaar kunnen communiceren. 

In het belang van het kind is een normale omgangsregeling een regeling die zoveel mogelijk aansluit bij de situatie zoals die was voor de scheiding, tenzij dit niet haalbaar is. Ouders kunnen een omgangsregeling met elkaar afspreken, eventueel onder begeleiding van een mediator, of zij kunnen de rechter verzoeken om een omgangsregeling vast te stellen. 

Wat is een zorgregeling?

De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken noemen we een zorgregeling als de ouders allebei het ouderlijk gezag hebben. Het kind woont dan bij 1 ouder en heeft omgang heeft met de andere ouder.

Beide ouders met gezag kunnen een gerechtelijke procedure starten over de zorgregeling. 

Moet er altijd een omgangsregeling komen?

Het uitgangspunt is dat er een omgangsregeling komt, maar indien de rechter het niet in het belang van het kind acht dan zal geen omgangsregeling worden vastgesteld.

Om tot een dergelijk oordeel te komen zal de rechter zich goed laten voorlichten door deskundigen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming.  

Waar kijkt de rechter naar bij een omgangsregeling?

Veel cliënten denken nog steeds: 'Als ik de rechter ervan kan overtuigen dat de ander niet deugd, dan mag ik meer voor de kinderen zorgen'. Dit klopt niet. 

De rechter vraagt bij het vaststellen van de omgangsregeling aan beide ouders hoe zij ertegenaan kijken. De rechter luistert ook naar de mening van het kind. Als het kind grote bezwaren heeft tegen omgang met één van de ouders, dan weegt de rechter die bezwaren mee in de beslissing over het al dan niet ontzeggen van de omgang. 

Hoe maak ik een ouderschapsplan?

U kunt als ouders samen een ouderschapsplan maken, of met behulp van een advocaat of een (advocaat)-mediator. Op deze site staat een voorbeeld van een ouderschapsplan dat u zelf kunt invullen. Let op, niet alle afspraken kunnen in een ouderschapsplan worden opgenomen en sommige delen kunt u niet verwijderen, zoals de passage over hoe u de kinderen hebt betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het weglaten daarvan kan ertoe leiden dat het ouderschapsplan niet wordt aanvaard door de rechter. Ook het berekenen van kinderalimentatie is iets dat u niet zelf kunt. Het is daarom verstandig om een concept te maken en het met een familierechtadvocaat te bespreken voordat u het ondertekent. Hier vindt u een voorbeeld van een ouderschapsplan.

Hebben vaders andere rechten dan moeders bij scheiding?

De hoofdregel is dat gezamenlijk gezag in het belang van het kind is. Daaruit kan worden geconcludeerd dat vaders net zoveel recht op gezag hebben als moeders.

Als er omgang en contact is door de ouder zonder gezag met het kind, dan zal gezamenlijk gezag worden toegekend door de rechter, tenzij er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem en verloren dreigt te raken tussen de ouders door de toekenning van het (gezamenlijk) gezag. 

Een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Ginneken (D66) en Van Wijngaarden (VVD) regelt dat ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. Anno 2022 trouwen er minder mensen dan vroeger. De initiatiefnemers vinden dat de samenlevingsvorm van ouders tegenwoordig weinig zegt over de intentie tot een duurzame opvoedingsrelatie. Met het wetsvoorstel willen zij het belang van het kind beter waarborgen. 
Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34605_initiatiefvoorstel_van

Verdeling van de woning

Ondertoezichtstelling

Naamswijziging

Internationale zaken

Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen?

Voor partneralimentatie geldt een andere duur. Met ingang van 1 januari 2020 is de maximale duur verkort van 12 jaar naar 5 jaar, met uitzondering van gezinnen met kinderen onder de 12 jaar en met uitzondering van het geval waarin de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar na scheiding de AOW-leeftijd bereikt. In deze laatstgenoemde gevallen wordt een uitzondering gemaakt en geldt de langste termijn. 

Het is dus niet zo dat de alimentatieduur in alle gevallen is beperkt tot 5 jaar. De regeling is ingewikkeld. U kunt het beste informeren bij uw familierechtadvocaat hoe lang de alimentatieverplichting in uw geval is.

Mijn ex woont samen, moet ik partneralimentatie blijven betalen?

De wet zegt hierover dat de verplichting om partneralimentatie te betalen stopt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd of als waren zij hun partnerschap hadden laten registreren. De alimentatieverplichting eindigt dan van rechtswege. 

Jurisprudentie heeft uitgemaakt dat aan de volgende vijf voorwaarden moet zijn voldaan, wil er sprake zijn van samenwonen als waren zij gehuwd:

 1. een affectieve relatie;
 2. van duurzame aard;
 3. een feitelijke samenwoning;
 4. een gemeenschappelijke huishouding;
 5. een wederzijdse verzorging.
Is alimentatie aftrekbaar van de belasting?

Partneralimentatie is bij de betaler (alimentatieplichtige) aftrekbaar en het wordt bij de ontvanger (alimentatiegerechtigde) opgeteld bij zijn/haar belastbaar inkomen. De aftrekbaarheid is beperkt tot 37,05% in 2023 en wordt jaarlijks afgebouwd.

Kijk voor meer informatie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/partneralimentatie#:~:text=Sinds%202020%20kunt%20u%20minder,informatieblad%20alimentatie%20(hoofdstuk%203)

Het betalen van partneralimenatie heeft invloed op uw draagkracht, en wordt meegenomen bij bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag. Dit in tegenstelling tot kinderalimentatie. 

Moet ik alimentatie blijven betalen als ik met pensioen ga?

Wettelijk gezien loopt de alimentatietermijn na de pensioendatum door. Dat houdt in dat u wettelijk gezien dus ook de partneralimentatie moet blijven betalen.

Desondanks zal een wijzigingsverzoek door de alimentatieplichtige slagen, wanneer wordt gesteld dat hij/zij uitsluitend AOW zal ontvangen -en dus geen pensioen of andere uitkeringen- en/of dat de alimentatieplichtige geen (groot) eigen vermogen bezit om de partneralimentatie te kunnen blijven betalen. Doorgaans zal worden geoordeeld dat niet langer van de de alimentatieplichtige die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt kan worden gevergd dat hij/zij nog inkomen genereert om partneralimentatie te kunnen blijven betalen. 

Adoptie

Waar kunnen we mee helpen?
We staan voor u klaar.

Contactgegevens

 • Mosselaan 67
 • 1934 RA Egmond aan den Hoef
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout