Informatie

Adoptie

Wat is adoptie?

Adoptie is de aanname van een persoon als kind. In juridische zin is adoptie de breuk van de familieband tussen biologische ouders en hun kind en tegelijk de vaststelling van een nieuwe, wettelijk geldende familieband tussen adoptieouders en dit kind, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Geadopteerden krijgen bijvoorbeeld de achternaam van hun adoptieouders en ook erfrecht, net als biologische kinderen. Adoptie is in beginsel een kinderbeschermingsmaatregel.

Adoptie en ontwikkeling van kinderen

Uit onderzoek blijkt dat adoptie voor kinderen veel beter is dan opgroeien in een kindertehuis of bij een moeder die serieus abortus overwoog. Ze halen achterstanden snel in als ze worden opgenomen in een gezin en adoptie is voor deze kinderen daarom een succesvolle pedagogische interventie. Geadopteerden hebben geen lager zelfbeeld ten opzichte van niet-geadopteerde leeftijdgenoten. Problemen met affectieve relaties en psychische problemen op latere leeftijd komen wel relatief vaak voor. Die hebben te maken met de afstand door de moeder, de moeilijke start van het leven van veel geadopteerden (waardoor hechtingsproblemen zijn ontstaan of problemen door ondervoeding, of alcohol- of drugsgebruik tijdens de zwangerschap), racisme, en de kloof tussen de culturele achtergrond van de geadopteerde en de cultuur van zijn adoptieouders.

Vereisten voor adoptie

De wet beschermt adoptiekinderen door heel veel eisen stellen aan de adoptieouders. Bij adoptie van buitenlandse kinderen worden nog extra eisen gesteld. Daarnaast worden er eisen gesteld door het land van herkomst van de kinderen. Die kunnen bijvoorbeeld strenger zijn door te eisen dat kinderen alleen geadopteerd kunnen worden door twee ouders van verschillend geslacht die met elkaar gehuwd zijn. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van adoptie en bekijken met u of aan alle vereisten voor adoptie wordt voldaan voordat een verzoek bij de rechtbank wordt ingediend. 

Advocaat mr. Pieter Dorhout houdt zich al sinds 1995 bezig met adoptiezaken. 

Heeft u een vraag over adoptie?

Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout