Wat kost een kind per maand? Een uitleg over kinderalimentatie.

Wanneer ouders met kinderen uit elkaar gaan, dan moeten de ouders de kosten voor hun kinderen gaan verdelen wanneer zij afzonderlijk van elkaar gaan wonen en een omgangsregeling afspreken. “Kosten mijn kinderen zó veel!?” is in dat verband een veelgehoorde zin in onze praktijk wanneer wordt gesproken over kinderalimentatie.

Wat kost een kind eigenlijk per maand en hoe wordt dit bedrag berekend? 

Behoefte

Hoeveel geld een kind per maand nodig heeft om van te leven, wordt uitgedrukt in de (financiële) behoefte van het kind. Deze behoefte is afhankelijk van het ‘netto besteedbare gezinsinkomen’. Dat is het inkomen dat het gezin had toen de ouders nog samenleefden.  Let op: dit is wel iets anders dan het netto inkomen dat op een loonstrook staat vermeld. 

Uit CBS-onderzoek blijkt dat ouders een bepaald percentage van het gezinsinkomen uitgeven aan hun kinderen. Tot dat gezinsinkomen rekent het CBS mede (onder meer) de overheidsbijdragen. Uit dat onderzoek blijkt voorts dat naarmate er meer kinderen tot het huishouden behoren, de totale kosten van de kinderen weliswaar stijgen maar dat de gemiddelde kosten per kind daartegenover dalen. Voor de bepaling van het eigen aandeel van de ouders in de kosten van kinderen is de kinderbijslag van de gevonden kosten afgetrokken (zie: Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2022, p.7).

“De kinderen moeten in beginsel niet slechter af zijn na en door de (echt)scheiding van hun ouders”.

Hoeveel geld van het totale gezinsinkomen een gezin uitgeeft aan hun kind, wordt zichtbaar in de volgende behoeftetabel: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/behoeftetabel-2022.pdf Bijvoorbeeld: 

Het besteedbaar inkomen van de man ten tijde van het huwelijk of de samenleving bedraagt € 1.800,- per maand en het besteedbaar inkomen van de vrouw ten tijde van het huwelijk of de samenleving bedraagt € 1.150,- per maand. Het kindgebonden budget ten tijde van het huwelijk of de samenleving bedraagt € 50,- per maand. 

Dan bedraagt het totale besteedbare gezinsinkomen € 3.000,- per maand.

Het eigen aandeel in de kosten van kinderen op basis van voormeld besteedbaar gezinsinkomen en uitgaande van 1 kind van 5 jaar (4 kinderbijslagpunten) bedraagt € 380,- per maand (tabel 2022).

De tabel is ontworpen om bij de vaststelling van kinderalimentatie te beschikken over eenduidige richtlijnen voor de vaststelling van de behoefte van de kinderen aan alimentatie. Zolang ouders niet gescheiden zijn, is het gezinsinkomen bepalend voor de uitgaven die ten behoeve van het kind worden gedaan. Dit gezinsinkomen is dan ook de maatstaf bij het hanteren van de tabel, ook na de (echt)scheiding. Dit is een duidelijke keuze: de kinderen moeten in beginsel niet slechter af zijn na en door de (echt)scheiding van hun ouders (bron: Rapport Expertgroep Alimentatienormen 2022, p. 8).

Waar ouders vaak geen rekening mee houden, is dat in deze behoefte álle kosten voor kinderen zijn opgenomen, zowel de woonkosten, waaronder gas-, water, elektriciteit, maar ook eten, kleding, vakantie, vervoer en hobby’s.

Verdeling van de kinderkosten na scheiding

Dat kinderen vaak duurder zijn dan men denkt, komt onder andere doordat ouders zich vaak niet realiseren dat woonlasten de grootste component behelst van de kinderkosten. Tijdens de samenleving wordt hier niet bij stilgestaan, maar na de scheiding wordt deze kostenpost goed zichtbaar, wanneer de ouders afzonderlijk van elkaar gaan wonen en het oorspronkelijke gezin als ware dubbele woonlasten krijgt. Deze kosten dienen na scheiding naar verhouding van de inkomens van de ouders (hun ‘draagkracht’) en de verdeling van de zorgtaken tussen de ouders worden gedeeld.

Het berekenen van kinderalimentatie is niet eenvoudig. De gespecialiseerde advocaten van Advocatenkantoor Pieter Dorhout kunnen met behulp van een programma dat de rechtspraak ook gebruikt de kinderalimentatie berekenen.  Indien uw financiële situatie wijzigt of die van de andere ouder, kunnen zij voor u een wijzigingsverzoek indienen bij de rechtbank, ingeval omstandigheden daartoe nopen.

Neem direct contact op voor een gratis intakegesprek, om te weten te komen wat wij in uw situatie kunnen betekenen.  

Dit artikel is geschreven door Valerie Goudriaan, advocaat familierecht. 


Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout