Een overlegscheiding met eigen advocaat, kan dat?

"Als er advocaten bij komen dan wordt het een vechtscheiding." Advocaat-mediator mr. Valerie Goudriaan legt uit waarom het tegendeel waar is en aan aan welke gedragsregels advocaten gebonden zijn.

Verplichte bijstand advocaat in familierechtprocedures

In veel zaken die dienen voor de rechter mág je je laten bijstaan door een advocaat (optioneel). In vrijwel alle familiezaken is bijstand door een advocaat verplicht gesteld. Een echtscheidingsverzoek bijvoorbeeld kan alleen worden ingediend door een advocaat. Dat heeft te maken met de complexiteit van de procedures, de persoonlijke onderwerpen en de belangen die spelen. Zittingen van familiezaken zijn niet openbaar, zoals wel het geval bij strafzaken. Een familierechtadvocaat is deskundig op het gebied van zowel de procedurele- als inhoudelijke aspecten van de echtscheidingsprocedure. Een familierechtadvocaat informeert de client hierover en zorgt voor tijdige indiening van de juiste stukken. 

Regels waar de familierechtadvocaat aan gebonden is

Iedere advocaat heeft een eed of belofte afgelegd.  “Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.  Vanaf dat moment is iedere advocaat onderworpen aan tuchtrecht, waarmee invulling wordt gegeven aan het maatschappelijk vertrouwen in de advocatuur als belangrijk onderdeel van de rechtstaat. De advocaat dient zich vanaf het afleggen van de eed of belofte aan veel (gedrags)regels te houden. Als de advocaat in strijd met die regels handelt kan hij/zij daar tuchtrechtelijk op aangesproken worden. De zwaarste maatregel die kan worden opgelegd is schrapping van het tableau: dan mag hij/zij geen advocaat meer zijn, zoals bij Bram Moszkowicz is gebeurd. Naast de Gedragsregels dient de advocaat zich rekenschap te geven van de bepalingen uit de Advocatenwet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), de Voda (Verordening op de advocatuur) en de Regeling op de Advocatuur. 

De rol van de advocaat-mediator

Een advocaat kan ook optreden als mediator voor twee partijen. De advocaat heeft hier dan vaak een aanvullende opleiding voor gevolgd, bijvoorbeeld tot MfN-registermediator. In die rol is de advocaat er voor beide partijen en dient de advocaat zich onafhankelijk en neutraal op te stellen. Als de mediation niet slaagt of voortijdig wordt beeindigd, dan kan de betreffende advocaat-mediator na afloop niet meer voor één van de partijen als partijdige advocaat optreden.

De rol van de familierechtadvocaat in scheiding

Een advocaat dient voor ogen te houden dat een regeling in der minne veelal de voorkeur verdient boven een proces (Gedragsregel 5). Het artikel behelst geen absolute verplichting, maar het gaat erom dat een advocaat zich voldoende inzet om tussen partijen tot een oplossing te komen. Dit is ter vrije beoordeling van de advocaat en zijn cliënt. Verder streeft de advocaat altijd een doelmatige behandeling van de zaak na, waarbij belangen van de wederpartij of anderen niet nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschonden (Gedragsregel 6). Daarnaast mag een advocaat zich niet onnodig grievend uitlaten (Gedragsregel 7). Voor een advocaat geldt weliswaar vrijheid van meningsuiting, maar de bijzondere aard van hun juridische beroep brengt mee dat hun optreden in het openbaar discreet, eerlijk en waardig dient te zijn (EHRM 30 november 2006, NJ 2007/368, Veraart). 

Hoewel een advocaat partijdig en onafhankelijk is (Gedragsregel 2) en voor de belangen van zijn/haar cliënt opkomt, zal de familierechtadvocaat zijn cliënt dus altijd goed moeten voorlichten over diens rechtspositie, de verwachte kosten, de duur van gerechtelijke procedures en de mogelijkheden om samen met de wederpartij tot afspraken te komen. In tegenstelling tot hun cliënten, die vaak emotioneel zijn -wat begrijpelijk is-, de situatie nog niet goed kunnen overzien en hun ex spreekwoordelijk wel in de haren kunnen vliegen, kunnen de meeste familierechtadvocaten goed met hun collega-advocaten overweg. Immers moeten zij zich aan dezelfde (spel)regels houden en kunnen zij emotioneel afstand kunnen bewaren tot de zaak. Samen zullen de advocaten beproeven of op onderwerpen overeenstemming kan worden bereikt, zodat langslepende procedures hun cliënten bespaard blijven. Een en ander altijd in samenspraak met hun eigen cliënten.

Twijfelt u over mediation bij scheiding of bijstand door een eigen advocaat? Neem vrijblijvend telefonisch contact op of plan een gratis intakegesprek bij ons op kantoor. 


Contactgegevens

  • Mosselaan 67
  • 1934 RA Egmond aan den Hoef
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Copyright © 2021 Advocatenkantoor Pieter Dorhout